Lisansüstü Programlar

  • Doktora Programları
  • Tezli Yükseklisans Programları
  • Tezsiz Yükseklisans Programları

Avrasya Üniversitesi Doktora Programları

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

TARİHÇE

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı ilk olarak 2013 yılında “Sağlık Bilimleri Enstitüsü” bünyesinde; İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2014 yılında ise Doktora Programını da bünyesine ekleyen ana bilim dalı 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

İş Sağlığı ve Güvenliği, iş yerlerinde çalışanların sağlığını korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla disiplinler arası bir alandır. Bu program, endüstriyel riskleri yönetmek ve çalışma ortamlarında sağlık standartlarını yükseltmek için teknik ve yönetimsel becerilerin öğretildiği bir alandır.

Misyon

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nün misyonu; iş yerlerinde sağlık risklerini belirlemek, analiz etmek ve en aza indirmek için bilimsel ve teknik bilgiyi kullanarak nitelikli profesyoneller yetiştirmek, sağlık ve güvenlik standartlarını geliştirmek, toplumda farkındalık yaratmak ve iş sağlığı standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nün vizyonu; ulusal ve uluslararası standartlara uygun, iş sağlığı ve güvenliği konusunda lider profesyoneller yetiştirmek, iş sağlığı politikalarının geliştirilmesinde öncü olmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklanmak ve toplumda sağlık bilincini artırmaktır.

İşletme

TARİHÇE

İşletme Ana Bilim Dalı ilk olarak 2013 yılında “Sosyal Bilimler Enstitüsü” bünyesinde; İşletme Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. Yıl bitmeden İşletme Doktora Programına da bünyesine ekleyen ana bilim dalı 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

İşletme, organizasyonların yönetimi, pazarlama, finans, insan kaynakları ve stratejik planlama gibi alanları kapsayan çok yönlü bir disiplindir. Bu program, öğrencilere işletme alanında temel bilgi ve beceriler kazandırarak iş dünyasında etkin rol oynayabilecekleri bir zemin sunar. İşletme öğrencileri, yönetim becerilerini geliştirirken, işletme faaliyetlerini yönlendirmek, veri analizi yapmak, stratejik kararlar almak ve ekonomik çevreyi anlamak gibi konularda donanımlı hale gelirler.

Misyon

İşletme Bölümü’nün misyonu; öğrencilere işletme disiplininde kaliteli bir eğitim vererek, liderlik yetkinlikleri kazandırmak, küresel iş dünyasında başarılı olabilmeleri için gerekli beceri ve bilgiyi sunmak, etik değerlere bağlı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmelerine olanak sağlamaktır.

Vizyon

İşletme Bölümü’nün vizyonu; iş dünyasının dinamiklerini anlamak ve değişen küresel koşullara uyum sağlamak adına öncü bir eğitim merkezi olmak, öğrencilere girişimcilik ruhu aşılayarak yenilikçi liderler yetiştirmek, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk bilinciyle donanmış mezunlar yetiştirerek iş dünyasına katkı sağlamaktır.

Avrasya Üniversitesi Tezli Yükseklisans Programları

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi

TARİHÇE

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ana Bilim Dalı ilk olarak 2013 yılında “Sağlık Bilimleri Enstitüsü” bünyesinde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Programda idari bilimlerden farklı olarak sağlık alanına özel; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi, sağlık kurumlarında finansal yönetim gibi birçok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu ve yönetimi konusunda geniş kapsamlı eğitim programlarını içermektedir.

Misyon

Evrensel ve kültürel değerlere saygılı, çağdaş bilgiye dayalı bir ortam sunarak; sağlık sektörüne yetkin, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, analitik düşünebilen sağlık yöneticileri yetiştirmek ve ülkenin bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Sağlık yönetimi eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğe sahip, Türkiye sağlık sisteminin yönetsel gelişimine ve kapasitesine katkıda bulunan, diğer disiplin ve bilim dallarının sağlık yönetimine sinerjik etkisini sağlayan, bilimsel çalışma becerisine sahip sağlık yöneticileri ve akademisyenler yetiştiren öncü bir lisansüstü eğitim ve araştırma birimi olmaktır.

Yönetim Bilimleri

TARİHÇE

Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı ilk olarak 2012 yılında “Sosyal Bilimler Enstitüsü” bünyesinde; Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı çağdaş yönetim alanında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen akademik bir yolculuktur. Programımız, teorik bilgi ile tecrübi uygulamaları entegre ederek, yönetim dünyasının dinamiklerini anlama ve etkili yönetim becerilerini geliştirmeye olanak tanımaktadır. Programımız, öğrencilere karmaşık sorunları tanımlama, analiz etme ve çözme yeteneklerini geliştirmeleri için fırsatlar sunma yanında organizasyonların liderlik, stratejik yönetim ve insan kaynakları yönetimi gibi temel alanlarında uzmanlık kazandırmaktadır. Programımız, zorunlu ve seçmeli dersler yanında tez çalışmasından oluşan dengeli bir müfredat ile öğrencilerimize kendi ilgi alanlarına odaklanabilecekleri ve gerçek dünya sorunlarına çözümler üretebilecekleri geniş bir perspektif sunmaktadır.

Misyon

Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı olarak misyonumuz disiplinler arası bir yaklaşım ile donanmış, etik değerlere bağlı, küresel dünyada liderlik yapabilen, analitik düşünce becerilerine sahip, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretebilen profesyoneller yetiştirmektir. Bu temel misyonumuz akademik mükemmeliyet, liderlik ve etik değerler, küresel perspektif, sürdürülebilirlik ve inovasyon ile iş birliği ve ağ oluşturma ilkeleri üzerine kuruludur. Bu kapsamda programımız, öğrencilerimizin analitik düşünce ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini destekleyecek şekilde çağdaş yönetim teorileri, pratik beceriler ve sektörel trendlerle ilgili en güncel bilgileri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerin liderlik potansiyellerini keşfetmeleri ve etik değerlere dayalı kararlar alabilmeleri için en uygun ortam sağlanırken hem bireysel hem de kurumsal düzeyde sorumluluk alabilen liderler olma yolunda gelişmeleri hedeflenmektedir.

Vizyon

Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı olarak vizyonumuz, öğrencilerimize geleceğin dinamik iş dünyasında liderlik yapabilme yetenekleri kazandırmak ve toplumsal değerlere katkı sağlayan, inovasyon odaklı profesyonellerin yetişmesine öncülük etmektir. Vizyonumuz, öğrencilerimizin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve etik değerlere bağlı yöneticiler olmalarını içermektedir. Programımız ile sadece kamu ve özel sektör iş dünyasında değil, aynı zamanda sivil toplum alanında da olumlu etki sağlayacak liderlerin yetişmesine odaklanılmaktadır. Nihai olarak Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı kapsamında amacımız, mezunlarımızın iş dünyasında liderlik yapabilen, değişimi yönetebilen, yerel ve küresel düzeyde rekabet edebilen, topluma değer katan bireyler olmalarıdır.

Beden Eğitimi ve Spor

TARİHÇE

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” bünyesinde; Beden Eğitimi Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış olup halen aktif olarak devam etmektedir.

Program Profili

Beden eğitimi ve spor anabilim dalı programının amacı, beden eğitimi ve spora ilişkin konuları analiz edebilme, sorgulama ve araştırma yapma, öngörüde bulunma ve doğru karar alma süreçleri için gerekli temel bilgi ve becerileri aktarmaktır. Eğitimleri sırasında öğrenciler bilimsel ilkeler çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak zorundadır. Beden eğitimi ve spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi, gelişen spor teknolojisi olanaklarının tanıtılması, ülke genelinde beden eğitimi ve sporun gelişmesi amaçlanmaktadır. Böylece uygulanan eğitim programlarına katılan öğrencinin; insan organizmasının yapısını, işleyişini ve davranışlarını bilen, Türk spor örgütünü tanıyan ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilen, öğretmenlik ve antrenörlük niteliklerine sahip bir eleman olması amaçlanmaktadır.

Misyon

Beden eğitimi ve spor tezli/tezsiz yüksek lisans programının misyonu, çalışma yaptığı özel alanda uzmanlaşmış, disiplinler arası çalışmayı önemseyen, sorgulayan, eleştirel düşünen, evrensel etik ve bilimsel işleyişi takip eden, araştırma-geliştirme yapabilen yetkin bireyler yetiştiren, ulusal ve uluslararası araştırma-geliştirme etkinliklerine katkıda bulunan öncü program olabilmektir.

Vizyon

Beden eğitimi ve spor tezli/tezsiz yüksek lisans programı, bu konuda uzman bireyler yetiştirerek ülkemizin bu konudaki önemli bir araştırma-geliştirme merkezi olmaktır.

Halkla İlişkiler

TARİHÇE

Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı 2014 yılında “Sosyal Bilimler Enstitüsü” “İşletme Ana Bilim Dalı” bünyesinde; Halkla İlişkiler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde İşletme Ana Bilim Dalı bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Halkla İlişkiler, iletişim becerileri, stratejik planlama, medya ilişkileri, kriz iletişimi ve kampanya yönetimi gibi alanlarda uzmanlık gerektiren dinamik bir alandır. Bu program, öğrencilere iletişim ve ilişki yönetimi becerileri kazandırarak, kurumlar arası iletişimi yönlendirebilecekleri, stratejik iletişim planları oluşturabilecekleri ve halkla ilişkiler stratejilerini etkin bir şekilde yönetebilecekleri bir temel sağlar.

Misyon

Halkla İlişkiler Bölümü’nün misyonu; öğrencilere etkili iletişim ve ilişki yönetimi becerileri kazandırarak, stratejik iletişim planlaması, kriz iletişimi, medya ilişkileri gibi konularda donanımlı bireyler yetiştirmek, toplumsal ihtiyaçlara duyarlı, etik değerlere bağlı, sürdürülebilir çözümler üretebilen iletişim profesyonelleri yetiştirmektir.

Vizyon

Halkla İlişkiler Bölümü’nün vizyonu; iletişim ve ilişki yönetimi alanında liderlik eden, medya ve kamuoyuyla etkili bir şekilde iletişim kurabilen, yenilikçi ve yaratıcı iletişim stratejileri geliştiren, toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak etkili iletişim ve kriz yönetimi becerileriyle donanmış bireyler yetiştirmek ve iletişim dünyasına katkı sağlamaktır.

İktisat

TARİHÇE

İktisat Ana Bilim Dalı ilk olarak 2014 yılında “Sosyal Bilimler Enstitüsü” bünyesinde; İktisat Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Bu programın temel amacı; öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmaktır. İktisat Bölümünde, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirerek gerek iş hayatına gerekse akademik hayata etkili ve bilinçli bir şekilde hazırlanmalarına olanak sağlamaktadır. Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Misyon

İktisat Bölümünün eğitim-öğretim, toplumsal bilinç ve ülke ekonomisinde öz görevi: Lisans eğitiminde temel iktisat bilgilerine, uygulama becerileri kazandırılmış, yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış uluslararası düzeyde iktisatçılar yetiştirmek, lisansüstü eğitiminde de bu özelliklerin yanı sıra konusunda uzman iktisatçılar ve bilim insanı yetiştirmek. Toplum için güvenli ve çağdaş yaşam koşullarının oluşturulmasına, toplumda bilimsel düşüncenin ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına, toplumsal iş birliği ve dayanışma kültürünün geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına, böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak. Toplumsal kalitenin uluslararası düzeyde arttırılmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik kazandırılmasına, standart ve yönetmelik bilincinin yerleştirilmesine, mesleki etik kurallarının hâkim kılınmasına öncülük etmektir.

Vizyon

Bilim ve bilimsel davranışı ülkemiz ve insanlık yararına kullanmayı hedefleyen düşünmeyi öğrenmeyi araştırmayı sorgulamayı bilen uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte çağdaş bilgilerle donanımlı ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip iktisatçılar yetiştiren üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Muhasebe ve Denetim

TARİHÇE

Muhasebe ve Denetim Ana Bilim Dalı ilk olarak 2013 yılında “Sosyal Bilimler Enstitüsü” bünyesinde; Muhasebe ve Denetim Ana Bilim Dalı disiplinler arası eğitim vermek üzere Muhasebe ve Denetim Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak kurulmuştur. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Programının amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, güncel muhasebe, denetim ve finans uygulamalarını kavrayarak geleceğe yönelik tahmin yapabilen yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir.
Küreselleşme ile beraber muhasebe ve denetim uygulamalarının uluslararası standartlar çerçevesine taşınması, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Uluslararası Denetim ve Değerleme Standartları ve yeni Türk Ticaret Kanunu geleneksel muhasebe yaklaşımlarını değiştirerek yeni yaklaşımların ortaya konulmasını sağlamıştır. Bu program kapsamında bu gelişmeler doğrultusunda alana yeterli bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Misyon

Avrasya Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans programının misyonu: “Bilimsel bilgi üreterek kamuda ve özel sektörde muhasebe ve denetim başta olmak üzere mali konulara ilişkin sorunlara çözümler geliştirecek, sorgulayıcı, araştırıcı, ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.”

Vizyon

Avrasya Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans programının vizyonu: “Başta Muhasebe ve Denetim bilimi olmak üzere, yakından ilişkili diğer bilim dallarındaki gelişmelere de ayak uyduran, akademik disiplini ve kalite anlayışı yüksek, ulusal ve uluslararası düzeyde öncü Muhasebe ve Denetim bölümlerinden biri olmaktır.”

Yerel Yönetimler

TARİHÇE

Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı 2014 yılında “Sosyal Bilimler Enstitüsü” “Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı” bünyesinde; Yerel Yönetimler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Yerel Yönetim Yüksek Lisans Programı, katılımcılara yerel yönetimdeki en son gelişmeleri ve en iyi uygulama örneklerini içeren kapsamlı bir müfredat sunmaktadır. Programımız öğrencilerimize güçlü bir akademik temel, analitik düşünme yeteneği ve liderlik becerileri kazandırmaktadır. Teorik bilginin yanında gerçek dünya sorunlarına pratik çözümler üretebilmek için gerekli araç ve deneyimleri sunan bölümümüz, staj, saha çalışmaları ve projeler aracılığıyla yerel yönetimde etkili bir şekilde nasıl hareket edileceğini öğretmektedir. Program, öğrencilere sürdürülebilir kalkınma prensiplerini ve yerel yönetimde çevresel ve toplumsal etkileri ele alma stratejilerini de öğretmektedir. Diğer yandan küresel ve çok kültürlü bir perspektiften bakmayı sağlayarak yerel yönetim sorunlarına evrensel çözümler bulma yeteneğini geliştirmek de amaçlar arasındadır. Mezunlarımız, etik değerlere bağlılık, şeffaflık ve toplumsal sorumluluk bilinci ile donatılmış olacaklar ve bu değerleri yönetim pratiğine entegre edebileceklerdir. Yerel Yönetim Yüksek Lisans Programı, mezunlarını bilgi ve becerilerle donatmanın yanı sıra, liderlik yeteneklerini geliştirmeleri ve yerel yönetim alanında pozitif bir etki yapmaları için ilham veren bir eğitim ortamı sunmayı amaçlamaktadır.

Misyon

Yerel Yönetim Yüksek Lisans Programı, yerel yönetim alanında uzmanlaşmış, etik değerlere bağlı, liderlik nitelikleri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak üzere bir yanda güçlü bir teorik temel sunulurken diğer yanda pratik beceriler kazanmaya odaklanılmıştır. Yerel yönetim alanındaki karmaşık sorunlara çözüm üretebilen, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan ve toplumları yönlendirebilecek bireyler yetiştirmek nihai hedefimizdir.

Vizyon

Yerel Yönetim Yüksek Lisans Programı olarak vizyonumuz, yerel yönetim alanında öncü bir eğitim ve araştırma merkezi olmaktır. Programımız, öğrencilere inovasyonu teşvik eden, değişimle başa çıkabilen ve dönüşümü yönetebilen liderler olma yolunda rehberlik ederken, sürekli değişen dünyaya uyum sağlamak ve öncü fikirleri desteklemek üzerine tasarlanan bir vizyonu yansıtmaktadır. Yerel yönetim alanındaki bilgi ve becerileri, toplumlumumuza pozitif bir etki sağlayacak şekilde dönüştürme çabasındaki programımız, öğrencilerimizi başta Trabzon toplumu olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşayan insanlara değer katmaya ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırarak liderlikleri aracılığıyla değişime yol açmalarına olanak tanımaktadır.

İnşaat Mühendisliği

TARİHÇE

İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı ilk olarak 2013 yılında “Fen Bilimleri Enstitüsü” bünyesinde; İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Dünyanın oluşumunu müteakip, insanın yaratılması ile çevre faktörlerinden etkilenen insan barınma sorunu ile karşılaşmıştır. Dolayısıyla ilk mühendislik dalı olan inşaat mühendisliğine ihtiyaç olmuştur. Artan nüfusun barınma, enerji, içme suyu, kullanma suyu, sulama suyu, endüstri su ihtiyacı, su sporları, ulaşım (kara, hava, deniz), taşkından korunma, su kalitesinin iyileştirilmesi, kullanılmış suların geri kazanımı ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi gibi her gün artan ve değişen faktörler inşaat mühendisine olan ihtiyacı gittikçe artırmaktadır. Ayrıca inşaat mühendisliği, çok çeşitli alanda malzeme kullanımına ihtiyaç gösterdiğinden ekonominin motoru hükmündedir. Yukarıda belirtildiği gibi çok geniş bir yelpazeye hizmet etmektedir. Ülkemiz inşaat mühendisleri bugün için yurt dışında ve içinde büyük projelere imza atmaktadırlar.

Misyon

İnşaat Mühendisliği Bölümünün eğitim-öğretim, toplumsal bilinç ve inşaat sektöründeki öz görevi:

Lisans eğitiminde temel mühendislik bilgileri, tasarım ve uygulama becerileri kazandırılmış, yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış uluslararası düzeyde inşaat mühendisleri yetiştirmek, lisansüstü eğitiminde de bu özelliklerin yanı sıra konusunda uzman inşaat mühendisleri ve bilim insanı yetiştirmek.

Toplum için güvenli ve çağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasına, toplumda bilimsel düşüncenin ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına, toplumsal iş birliği ve dayanışma kültürünün geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına, böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak.

İnşaat sektöründe kalitenin uluslararası düzeyde arttırılmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik kazandırılmasına, standart ve yönetmelik bilincinin yerleştirilmesine, mesleki etik kurallarının hâkim kılınmasına öncülük etmektir.

Vizyon

Bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen düşünmeyi öğrenmeyi araştırmayı sorgulamayı bilen uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte çağdaş bilgilerle donanımlı ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip İnşaat Mühendisi yetiştiren üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Harita Mühendisliği

TARİHÇE

Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalı ilk olarak 2021 yılında “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” bünyesinde; Harita Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamış ve halen eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Profili

Harita Mühendisliği, coğrafi verilerin toplanması, analizi, depolanması ve sunulmasını sağlayarak mekânsal bilgi sistemleriyle ilgili çalışmalar yürüten bir alandır. Bu program, karmaşık coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak haritaların oluşturulması, jeodezik ölçümler, uydu görüntü analizi gibi konuları içerir. Harita mühendisleri, modern teknolojiyi kullanarak coğrafi verilerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve haritaların oluşturulmasını sağlar.

Misyon

Harita Mühendisliği Bölümü’nün misyonu; coğrafi veri işleme, uzaktan algılama, jeodezi ve mekânsal analiz konularında bilgi ve beceri kazandırarak, öğrencilere mekânsal veri teknolojileri ve coğrafi bilgi sistemleri alanında uzmanlık sağlamak ve bu alanda toplum için faydalı projeler geliştirmektir.

Vizyon

Harita Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu; teknolojik yenilikleri takip eden, coğrafi verilerin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunan, jeodezi, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri konularında öncü araştırmalar yapan, uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmaktır.

Makine Mühendisliği

TARİHÇE

Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı ilk olarak 2021 yılında “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” bünyesinde; Makine Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2023 yılında Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programını da bünyesine dahil eden ana bilim dalı eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Profili

Makine Mühendisliği, enerji dönüşümü, malzeme bilimi, termal ve mekanik sistemlerin tasarımı gibi çok çeşitli alanları içeren geniş bir mühendislik dalıdır. Bu program, öğrencilere mühendislik ilkeleri, tasarım ve üretim becerileri, malzeme bilimi gibi temel alanlarda bilgi sağlayarak, endüstriyel makinelerin geliştirilmesi, üretimi ve bakımı gibi süreçlerde beceri kazandırmayı amaçlar.

Misyon

Makine Mühendisliği Bölümü’nün misyonu; öğrencilere mühendislik ilkelerini, tasarım ve analiz becerilerini öğreterek, sürdürülebilir çözümler üretmelerine yardımcı olmak, endüstriyel ihtiyaçlara uygun mühendislik projeleri geliştirmek, teknolojiyi takip ederek yenilikçi çözümler üretmek ve topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Makine Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu; sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik veren, sürdürülebilir enerji ve çevre dostu teknolojileri teşvik eden, endüstriyel makinelerin tasarımı ve üretimi konusunda öncü bir rol üstlenen, uluslararası düzeyde tanınan bir mühendislik programı olmaktır.

Hemşirelik

TARİHÇE

Hemşirelik Ana Bilim Dalı ilk olarak 2013 yılında “Sağlık Bilimleri Enstitüsü” bünyesinde; Hemşirelik Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Hemşirelik, sağlık hizmetlerinde temel bir rol oynar. Hemşirelik, bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına yanıt vermek için geniş bir yelpazede hizmet sunar. Hemşirelik, sağlık bakımının tüm süreçlerinde, hastalıkların önlenmesinden tedaviye, rehabilite edici bakımdan sağlık eğitimine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Günümüzde, hemşireler sadece sağlık sorunlarına müdahale etmekle kalmaz, aynı zamanda hasta ve aileleriyle empati kurar, destek sağlar ve sağlık ekip üyeleri arasında koordinasyonu sağlar.

Misyon

Hemşirelik alanında bilimsel temellere dayalı eğitimlerle donanmış, etik değerlere sahip ve toplum sağlığına katkıda bulunacak nitelikli hemşireler yetiştirmek, hasta bakımı, sağlık eğitimi ve sağlık yönetimi gibi alanlarda uzmanlık kazanmış, sürekli öğrenmeye açık, araştırmaya teşvik edilmiş ve liderlik özellikleri gelişmiş bireyler yetiştirmek, hemşirelik uygulamalarında kalite standartlarını yükseltmek ve mesleki etik değerlere bağlılık sağlamak için toplumsal farkındalık ve işbirliği oluşturmak.

Vizyon

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, küresel sağlık standartlarına uyumlu, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile nitelikli hemşireler yetiştirmek, sağlık sektöründe liderlik rollerini üstlenebilecek, toplum sağlığını geliştirmeye odaklanmış ve etik değerlere bağlı bireyler yetiştirmek, hemşirelik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik ederek, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve uluslararası alanda öncü olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

TARİHÇE

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı ilk olarak 2013 yılında “Sağlık Bilimleri Enstitüsü” bünyesinde; İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2014 yılında ise Doktora Programını da bünyesine ekleyen ana bilim dalı 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

İş Sağlığı ve Güvenliği, iş yerlerinde çalışanların sağlığını korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla disiplinler arası bir alandır. Bu program, endüstriyel riskleri yönetmek ve çalışma ortamlarında sağlık standartlarını yükseltmek için teknik ve yönetimsel becerilerin öğretildiği bir alandır.

Misyon

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nün misyonu; iş yerlerinde sağlık risklerini belirlemek, analiz etmek ve en aza indirmek için bilimsel ve teknik bilgiyi kullanarak nitelikli profesyoneller yetiştirmek, sağlık ve güvenlik standartlarını geliştirmek, toplumda farkındalık yaratmak ve iş sağlığı standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nün vizyonu; ulusal ve uluslararası standartlara uygun, iş sağlığı ve güvenliği konusunda lider profesyoneller yetiştirmek, iş sağlığı politikalarının geliştirilmesinde öncü olmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklanmak ve toplumda sağlık bilincini artırmaktır.

İşletme

TARİHÇE

İşletme Ana Bilim Dalı ilk olarak 2013 yılında “Sosyal Bilimler Enstitüsü” bünyesinde; İşletme Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. Yıl bitmeden İşletme Doktora Programına da bünyesine ekleyen ana bilim dalı 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

İşletme, organizasyonların yönetimi, pazarlama, finans, insan kaynakları ve stratejik planlama gibi alanları kapsayan çok yönlü bir disiplindir. Bu program, öğrencilere işletme alanında temel bilgi ve beceriler kazandırarak iş dünyasında etkin rol oynayabilecekleri bir zemin sunar. İşletme öğrencileri, yönetim becerilerini geliştirirken, işletme faaliyetlerini yönlendirmek, veri analizi yapmak, stratejik kararlar almak ve ekonomik çevreyi anlamak gibi konularda donanımlı hale gelirler.

Misyon

İşletme Bölümü’nün misyonu; öğrencilere işletme disiplininde kaliteli bir eğitim vererek, liderlik yetkinlikleri kazandırmak, küresel iş dünyasında başarılı olabilmeleri için gerekli beceri ve bilgiyi sunmak, etik değerlere bağlı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmelerine olanak sağlamaktır.

Vizyon

İşletme Bölümü’nün vizyonu; iş dünyasının dinamiklerini anlamak ve değişen küresel koşullara uyum sağlamak adına öncü bir eğitim merkezi olmak, öğrencilere girişimcilik ruhu aşılayarak yenilikçi liderler yetiştirmek, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk bilinciyle donanmış mezunlar yetiştirerek iş dünyasına katkı sağlamaktır.

Mimarlık ve Yapılı Çevre

TARİHÇE

Mimarlık ve Yapılı Çevre Ana Bilim Dalı ilk olarak 2013 yılında “Fen Bilimleri Enstitüsü” bünyesinde; Mimarlık ve Yapılı Çevre Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Mimarlık ve Yapılı Çevre, insanların yaşadığı mekânları planlama, tasarlama ve inşa etme sürecini kapsar. Bu program, estetik, teknik ve işlevsel unsurları bir araya getirerek sürdürülebilir, kullanıcı dostu ve çevreye duyarlı yapılar oluşturmayı amaçlar. Yapılı çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için gerekli olan becerileri öğretir.

Misyon

Mimarlık ve Yapılı Çevre Bölümü’nün misyonu; estetik ve fonksiyonel açıdan nitelikli, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı, insan ihtiyaçlarına ve çevresel dengeye duyarlı projeler geliştirmek, öğrencilere hem teorik hem de pratik alanda zengin bir eğitim sunmak ve toplumun yapılaşma süreçlerine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Mimarlık ve Yapılı Çevre Bölümü’nün vizyonu; çağdaş mimarlık ilkeleriyle donanmış, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, yaratıcı ve yenilikçi projeler üretebilen, uluslararası standartlara uygun mimarlar yetiştirmek, çevre dostu uygulamaları teşvik etmek ve toplumun yaşam kalitesini artırmak için kentsel ve mimari çözümler sunmaktır.

Avrasya Üniversitesi Tezsiz Yükseklisans Programları

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi

TARİHÇE

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ana Bilim Dalı ilk olarak 2013 yılında “Sağlık Bilimleri Enstitüsü” bünyesinde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Programda idari bilimlerden farklı olarak sağlık alanına özel; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi, sağlık kurumlarında finansal yönetim gibi birçok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu ve yönetimi konusunda geniş kapsamlı eğitim programlarını içermektedir.

Misyon

Evrensel ve kültürel değerlere saygılı, çağdaş bilgiye dayalı bir ortam sunarak; sağlık sektörüne yetkin, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, analitik düşünebilen sağlık yöneticileri yetiştirmek ve ülkenin bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Sağlık yönetimi eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğe sahip, Türkiye sağlık sisteminin yönetsel gelişimine ve kapasitesine katkıda bulunan, diğer disiplin ve bilim dallarının sağlık yönetimine sinerjik etkisini sağlayan, bilimsel çalışma becerisine sahip sağlık yöneticileri ve akademisyenler yetiştiren öncü bir lisansüstü eğitim ve araştırma birimi olmaktır.

Yönetim Bilimleri

TARİHÇE

Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı ilk olarak 2012 yılında “Sosyal Bilimler Enstitüsü” bünyesinde; Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı çağdaş yönetim alanında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen akademik bir yolculuktur. Programımız, teorik bilgi ile tecrübi uygulamaları entegre ederek, yönetim dünyasının dinamiklerini anlama ve etkili yönetim becerilerini geliştirmeye olanak tanımaktadır. Programımız, öğrencilere karmaşık sorunları tanımlama, analiz etme ve çözme yeteneklerini geliştirmeleri için fırsatlar sunma yanında organizasyonların liderlik, stratejik yönetim ve insan kaynakları yönetimi gibi temel alanlarında uzmanlık kazandırmaktadır. Programımız, zorunlu ve seçmeli dersler yanında tez çalışmasından oluşan dengeli bir müfredat ile öğrencilerimize kendi ilgi alanlarına odaklanabilecekleri ve gerçek dünya sorunlarına çözümler üretebilecekleri geniş bir perspektif sunmaktadır.

Misyon

Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı olarak misyonumuz disiplinler arası bir yaklaşım ile donanmış, etik değerlere bağlı, küresel dünyada liderlik yapabilen, analitik düşünce becerilerine sahip, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretebilen profesyoneller yetiştirmektir. Bu temel misyonumuz akademik mükemmeliyet, liderlik ve etik değerler, küresel perspektif, sürdürülebilirlik ve inovasyon ile iş birliği ve ağ oluşturma ilkeleri üzerine kuruludur. Bu kapsamda programımız, öğrencilerimizin analitik düşünce ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini destekleyecek şekilde çağdaş yönetim teorileri, pratik beceriler ve sektörel trendlerle ilgili en güncel bilgileri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerin liderlik potansiyellerini keşfetmeleri ve etik değerlere dayalı kararlar alabilmeleri için en uygun ortam sağlanırken hem bireysel hem de kurumsal düzeyde sorumluluk alabilen liderler olma yolunda gelişmeleri hedeflenmektedir.

Vizyon

Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı olarak vizyonumuz, öğrencilerimize geleceğin dinamik iş dünyasında liderlik yapabilme yetenekleri kazandırmak ve toplumsal değerlere katkı sağlayan, inovasyon odaklı profesyonellerin yetişmesine öncülük etmektir. Vizyonumuz, öğrencilerimizin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve etik değerlere bağlı yöneticiler olmalarını içermektedir. Programımız ile sadece kamu ve özel sektör iş dünyasında değil, aynı zamanda sivil toplum alanında da olumlu etki sağlayacak liderlerin yetişmesine odaklanılmaktadır. Nihai olarak Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı kapsamında amacımız, mezunlarımızın iş dünyasında liderlik yapabilen, değişimi yönetebilen, yerel ve küresel düzeyde rekabet edebilen, topluma değer katan bireyler olmalarıdır.

Beden Eğitimi ve Spor

TARİHÇE

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” bünyesinde; Beden Eğitimi Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış olup halen aktif olarak devam etmektedir.

Program Profili

Beden eğitimi ve spor anabilim dalı programının amacı, beden eğitimi ve spora ilişkin konuları analiz edebilme, sorgulama ve araştırma yapma, öngörüde bulunma ve doğru karar alma süreçleri için gerekli temel bilgi ve becerileri aktarmaktır. Eğitimleri sırasında öğrenciler bilimsel ilkeler çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak zorundadır. Beden eğitimi ve spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi, gelişen spor teknolojisi olanaklarının tanıtılması, ülke genelinde beden eğitimi ve sporun gelişmesi amaçlanmaktadır. Böylece uygulanan eğitim programlarına katılan öğrencinin; insan organizmasının yapısını, işleyişini ve davranışlarını bilen, Türk spor örgütünü tanıyan ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilen, öğretmenlik ve antrenörlük niteliklerine sahip bir eleman olması amaçlanmaktadır.

Misyon

Beden eğitimi ve spor tezli/tezsiz yüksek lisans programının misyonu, çalışma yaptığı özel alanda uzmanlaşmış, disiplinler arası çalışmayı önemseyen, sorgulayan, eleştirel düşünen, evrensel etik ve bilimsel işleyişi takip eden, araştırma-geliştirme yapabilen yetkin bireyler yetiştiren, ulusal ve uluslararası araştırma-geliştirme etkinliklerine katkıda bulunan öncü program olabilmektir.

Vizyon

Beden eğitimi ve spor tezli/tezsiz yüksek lisans programı, bu konuda uzman bireyler yetiştirerek ülkemizin bu konudaki önemli bir araştırma-geliştirme merkezi olmaktır.

Halkla İlişkiler

TARİHÇE

Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı 2014 yılında “Sosyal Bilimler Enstitüsü” “İşletme Ana Bilim Dalı” bünyesinde; Halkla İlişkiler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde İşletme Ana Bilim Dalı bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Halkla İlişkiler, iletişim becerileri, stratejik planlama, medya ilişkileri, kriz iletişimi ve kampanya yönetimi gibi alanlarda uzmanlık gerektiren dinamik bir alandır. Bu program, öğrencilere iletişim ve ilişki yönetimi becerileri kazandırarak, kurumlar arası iletişimi yönlendirebilecekleri, stratejik iletişim planları oluşturabilecekleri ve halkla ilişkiler stratejilerini etkin bir şekilde yönetebilecekleri bir temel sağlar.

Misyon

Halkla İlişkiler Bölümü’nün misyonu; öğrencilere etkili iletişim ve ilişki yönetimi becerileri kazandırarak, stratejik iletişim planlaması, kriz iletişimi, medya ilişkileri gibi konularda donanımlı bireyler yetiştirmek, toplumsal ihtiyaçlara duyarlı, etik değerlere bağlı, sürdürülebilir çözümler üretebilen iletişim profesyonelleri yetiştirmektir.

Vizyon

Halkla İlişkiler Bölümü’nün vizyonu; iletişim ve ilişki yönetimi alanında liderlik eden, medya ve kamuoyuyla etkili bir şekilde iletişim kurabilen, yenilikçi ve yaratıcı iletişim stratejileri geliştiren, toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak etkili iletişim ve kriz yönetimi becerileriyle donanmış bireyler yetiştirmek ve iletişim dünyasına katkı sağlamaktır.

İktisat

TARİHÇE

İktisat Ana Bilim Dalı ilk olarak 2014 yılında “Sosyal Bilimler Enstitüsü” bünyesinde; İktisat Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Bu programın temel amacı; öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmaktır. İktisat Bölümünde, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirerek gerek iş hayatına gerekse akademik hayata etkili ve bilinçli bir şekilde hazırlanmalarına olanak sağlamaktadır. Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Misyon

İktisat Bölümünün eğitim-öğretim, toplumsal bilinç ve ülke ekonomisinde öz görevi: Lisans eğitiminde temel iktisat bilgilerine, uygulama becerileri kazandırılmış, yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış uluslararası düzeyde iktisatçılar yetiştirmek, lisansüstü eğitiminde de bu özelliklerin yanı sıra konusunda uzman iktisatçılar ve bilim insanı yetiştirmek. Toplum için güvenli ve çağdaş yaşam koşullarının oluşturulmasına, toplumda bilimsel düşüncenin ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına, toplumsal iş birliği ve dayanışma kültürünün geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına, böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak. Toplumsal kalitenin uluslararası düzeyde arttırılmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik kazandırılmasına, standart ve yönetmelik bilincinin yerleştirilmesine, mesleki etik kurallarının hâkim kılınmasına öncülük etmektir.

Vizyon

Bilim ve bilimsel davranışı ülkemiz ve insanlık yararına kullanmayı hedefleyen düşünmeyi öğrenmeyi araştırmayı sorgulamayı bilen uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte çağdaş bilgilerle donanımlı ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip iktisatçılar yetiştiren üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Muhasebe ve Denetim

TARİHÇE

Muhasebe ve Denetim Ana Bilim Dalı ilk olarak 2013 yılında “Sosyal Bilimler Enstitüsü” bünyesinde; Muhasebe ve Denetim Ana Bilim Dalı disiplinler arası eğitim vermek üzere Muhasebe ve Denetim Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak kurulmuştur. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Programının amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, güncel muhasebe, denetim ve finans uygulamalarını kavrayarak geleceğe yönelik tahmin yapabilen yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir.
Küreselleşme ile beraber muhasebe ve denetim uygulamalarının uluslararası standartlar çerçevesine taşınması, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Uluslararası Denetim ve Değerleme Standartları ve yeni Türk Ticaret Kanunu geleneksel muhasebe yaklaşımlarını değiştirerek yeni yaklaşımların ortaya konulmasını sağlamıştır. Bu program kapsamında bu gelişmeler doğrultusunda alana yeterli bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Misyon

Avrasya Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans programının misyonu: “Bilimsel bilgi üreterek kamuda ve özel sektörde muhasebe ve denetim başta olmak üzere mali konulara ilişkin sorunlara çözümler geliştirecek, sorgulayıcı, araştırıcı, ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.”

Vizyon

Avrasya Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans programının vizyonu: “Başta Muhasebe ve Denetim bilimi olmak üzere, yakından ilişkili diğer bilim dallarındaki gelişmelere de ayak uyduran, akademik disiplini ve kalite anlayışı yüksek, ulusal ve uluslararası düzeyde öncü Muhasebe ve Denetim bölümlerinden biri olmaktır.”

Yerel Yönetimler

TARİHÇE

Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı 2014 yılında “Sosyal Bilimler Enstitüsü” “Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı” bünyesinde; Yerel Yönetimler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Yerel Yönetim Yüksek Lisans Programı, katılımcılara yerel yönetimdeki en son gelişmeleri ve en iyi uygulama örneklerini içeren kapsamlı bir müfredat sunmaktadır. Programımız öğrencilerimize güçlü bir akademik temel, analitik düşünme yeteneği ve liderlik becerileri kazandırmaktadır. Teorik bilginin yanında gerçek dünya sorunlarına pratik çözümler üretebilmek için gerekli araç ve deneyimleri sunan bölümümüz, staj, saha çalışmaları ve projeler aracılığıyla yerel yönetimde etkili bir şekilde nasıl hareket edileceğini öğretmektedir. Program, öğrencilere sürdürülebilir kalkınma prensiplerini ve yerel yönetimde çevresel ve toplumsal etkileri ele alma stratejilerini de öğretmektedir. Diğer yandan küresel ve çok kültürlü bir perspektiften bakmayı sağlayarak yerel yönetim sorunlarına evrensel çözümler bulma yeteneğini geliştirmek de amaçlar arasındadır. Mezunlarımız, etik değerlere bağlılık, şeffaflık ve toplumsal sorumluluk bilinci ile donatılmış olacaklar ve bu değerleri yönetim pratiğine entegre edebileceklerdir. Yerel Yönetim Yüksek Lisans Programı, mezunlarını bilgi ve becerilerle donatmanın yanı sıra, liderlik yeteneklerini geliştirmeleri ve yerel yönetim alanında pozitif bir etki yapmaları için ilham veren bir eğitim ortamı sunmayı amaçlamaktadır.

Misyon

Yerel Yönetim Yüksek Lisans Programı, yerel yönetim alanında uzmanlaşmış, etik değerlere bağlı, liderlik nitelikleri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak üzere bir yanda güçlü bir teorik temel sunulurken diğer yanda pratik beceriler kazanmaya odaklanılmıştır. Yerel yönetim alanındaki karmaşık sorunlara çözüm üretebilen, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan ve toplumları yönlendirebilecek bireyler yetiştirmek nihai hedefimizdir.

Vizyon

Yerel Yönetim Yüksek Lisans Programı olarak vizyonumuz, yerel yönetim alanında öncü bir eğitim ve araştırma merkezi olmaktır. Programımız, öğrencilere inovasyonu teşvik eden, değişimle başa çıkabilen ve dönüşümü yönetebilen liderler olma yolunda rehberlik ederken, sürekli değişen dünyaya uyum sağlamak ve öncü fikirleri desteklemek üzerine tasarlanan bir vizyonu yansıtmaktadır. Yerel yönetim alanındaki bilgi ve becerileri, toplumlumumuza pozitif bir etki sağlayacak şekilde dönüştürme çabasındaki programımız, öğrencilerimizi başta Trabzon toplumu olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşayan insanlara değer katmaya ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırarak liderlikleri aracılığıyla değişime yol açmalarına olanak tanımaktadır.

İnşaat Mühendisliği

TARİHÇE

İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı ilk olarak 2013 yılında “Fen Bilimleri Enstitüsü” bünyesinde; İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Dünyanın oluşumunu müteakip, insanın yaratılması ile çevre faktörlerinden etkilenen insan barınma sorunu ile karşılaşmıştır. Dolayısıyla ilk mühendislik dalı olan inşaat mühendisliğine ihtiyaç olmuştur. Artan nüfusun barınma, enerji, içme suyu, kullanma suyu, sulama suyu, endüstri su ihtiyacı, su sporları, ulaşım (kara, hava, deniz), taşkından korunma, su kalitesinin iyileştirilmesi, kullanılmış suların geri kazanımı ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi gibi her gün artan ve değişen faktörler inşaat mühendisine olan ihtiyacı gittikçe artırmaktadır. Ayrıca inşaat mühendisliği, çok çeşitli alanda malzeme kullanımına ihtiyaç gösterdiğinden ekonominin motoru hükmündedir. Yukarıda belirtildiği gibi çok geniş bir yelpazeye hizmet etmektedir. Ülkemiz inşaat mühendisleri bugün için yurt dışında ve içinde büyük projelere imza atmaktadırlar.

Misyon

İnşaat Mühendisliği Bölümünün eğitim-öğretim, toplumsal bilinç ve inşaat sektöründeki öz görevi:

Lisans eğitiminde temel mühendislik bilgileri, tasarım ve uygulama becerileri kazandırılmış, yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış uluslararası düzeyde inşaat mühendisleri yetiştirmek, lisansüstü eğitiminde de bu özelliklerin yanı sıra konusunda uzman inşaat mühendisleri ve bilim insanı yetiştirmek.

Toplum için güvenli ve çağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasına, toplumda bilimsel düşüncenin ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına, toplumsal iş birliği ve dayanışma kültürünün geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına, böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak.

İnşaat sektöründe kalitenin uluslararası düzeyde arttırılmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik kazandırılmasına, standart ve yönetmelik bilincinin yerleştirilmesine, mesleki etik kurallarının hâkim kılınmasına öncülük etmektir.

Vizyon

Bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen düşünmeyi öğrenmeyi araştırmayı sorgulamayı bilen uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte çağdaş bilgilerle donanımlı ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip İnşaat Mühendisi yetiştiren üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Harita Mühendisliği

TARİHÇE

Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalı ilk olarak 2021 yılında “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” bünyesinde; Harita Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamış ve halen eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Profili

Harita Mühendisliği, coğrafi verilerin toplanması, analizi, depolanması ve sunulmasını sağlayarak mekânsal bilgi sistemleriyle ilgili çalışmalar yürüten bir alandır. Bu program, karmaşık coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak haritaların oluşturulması, jeodezik ölçümler, uydu görüntü analizi gibi konuları içerir. Harita mühendisleri, modern teknolojiyi kullanarak coğrafi verilerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve haritaların oluşturulmasını sağlar.

Misyon

Harita Mühendisliği Bölümü’nün misyonu; coğrafi veri işleme, uzaktan algılama, jeodezi ve mekânsal analiz konularında bilgi ve beceri kazandırarak, öğrencilere mekânsal veri teknolojileri ve coğrafi bilgi sistemleri alanında uzmanlık sağlamak ve bu alanda toplum için faydalı projeler geliştirmektir.

Vizyon

Harita Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu; teknolojik yenilikleri takip eden, coğrafi verilerin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunan, jeodezi, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri konularında öncü araştırmalar yapan, uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmaktır.

Makine Mühendisliği

TARİHÇE

Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı ilk olarak 2021 yılında “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” bünyesinde; Makine Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2023 yılında Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programını da bünyesine dahil eden ana bilim dalı eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Profili

Makine Mühendisliği, enerji dönüşümü, malzeme bilimi, termal ve mekanik sistemlerin tasarımı gibi çok çeşitli alanları içeren geniş bir mühendislik dalıdır. Bu program, öğrencilere mühendislik ilkeleri, tasarım ve üretim becerileri, malzeme bilimi gibi temel alanlarda bilgi sağlayarak, endüstriyel makinelerin geliştirilmesi, üretimi ve bakımı gibi süreçlerde beceri kazandırmayı amaçlar.

Misyon

Makine Mühendisliği Bölümü’nün misyonu; öğrencilere mühendislik ilkelerini, tasarım ve analiz becerilerini öğreterek, sürdürülebilir çözümler üretmelerine yardımcı olmak, endüstriyel ihtiyaçlara uygun mühendislik projeleri geliştirmek, teknolojiyi takip ederek yenilikçi çözümler üretmek ve topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Makine Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu; sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik veren, sürdürülebilir enerji ve çevre dostu teknolojileri teşvik eden, endüstriyel makinelerin tasarımı ve üretimi konusunda öncü bir rol üstlenen, uluslararası düzeyde tanınan bir mühendislik programı olmaktır.

Hemşirelik

TARİHÇE

Hemşirelik Ana Bilim Dalı ilk olarak 2013 yılında “Sağlık Bilimleri Enstitüsü” bünyesinde; Hemşirelik Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Hemşirelik, sağlık hizmetlerinde temel bir rol oynar. Hemşirelik, bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına yanıt vermek için geniş bir yelpazede hizmet sunar. Hemşirelik, sağlık bakımının tüm süreçlerinde, hastalıkların önlenmesinden tedaviye, rehabilite edici bakımdan sağlık eğitimine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Günümüzde, hemşireler sadece sağlık sorunlarına müdahale etmekle kalmaz, aynı zamanda hasta ve aileleriyle empati kurar, destek sağlar ve sağlık ekip üyeleri arasında koordinasyonu sağlar.

Misyon

Hemşirelik alanında bilimsel temellere dayalı eğitimlerle donanmış, etik değerlere sahip ve toplum sağlığına katkıda bulunacak nitelikli hemşireler yetiştirmek, hasta bakımı, sağlık eğitimi ve sağlık yönetimi gibi alanlarda uzmanlık kazanmış, sürekli öğrenmeye açık, araştırmaya teşvik edilmiş ve liderlik özellikleri gelişmiş bireyler yetiştirmek, hemşirelik uygulamalarında kalite standartlarını yükseltmek ve mesleki etik değerlere bağlılık sağlamak için toplumsal farkındalık ve işbirliği oluşturmak.

Vizyon

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, küresel sağlık standartlarına uyumlu, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı ile nitelikli hemşireler yetiştirmek, sağlık sektöründe liderlik rollerini üstlenebilecek, toplum sağlığını geliştirmeye odaklanmış ve etik değerlere bağlı bireyler yetiştirmek, hemşirelik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik ederek, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve uluslararası alanda öncü olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

TARİHÇE

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı ilk olarak 2013 yılında “Sağlık Bilimleri Enstitüsü” bünyesinde; İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. 2014 yılında ise Doktora Programını da bünyesine ekleyen ana bilim dalı 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

İş Sağlığı ve Güvenliği, iş yerlerinde çalışanların sağlığını korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla disiplinler arası bir alandır. Bu program, endüstriyel riskleri yönetmek ve çalışma ortamlarında sağlık standartlarını yükseltmek için teknik ve yönetimsel becerilerin öğretildiği bir alandır.

Misyon

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nün misyonu; iş yerlerinde sağlık risklerini belirlemek, analiz etmek ve en aza indirmek için bilimsel ve teknik bilgiyi kullanarak nitelikli profesyoneller yetiştirmek, sağlık ve güvenlik standartlarını geliştirmek, toplumda farkındalık yaratmak ve iş sağlığı standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nün vizyonu; ulusal ve uluslararası standartlara uygun, iş sağlığı ve güvenliği konusunda lider profesyoneller yetiştirmek, iş sağlığı politikalarının geliştirilmesinde öncü olmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklanmak ve toplumda sağlık bilincini artırmaktır.

İşletme

TARİHÇE

İşletme Ana Bilim Dalı ilk olarak 2013 yılında “Sosyal Bilimler Enstitüsü” bünyesinde; İşletme Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. Yıl bitmeden İşletme Doktora Programına da bünyesine ekleyen ana bilim dalı 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

İşletme, organizasyonların yönetimi, pazarlama, finans, insan kaynakları ve stratejik planlama gibi alanları kapsayan çok yönlü bir disiplindir. Bu program, öğrencilere işletme alanında temel bilgi ve beceriler kazandırarak iş dünyasında etkin rol oynayabilecekleri bir zemin sunar. İşletme öğrencileri, yönetim becerilerini geliştirirken, işletme faaliyetlerini yönlendirmek, veri analizi yapmak, stratejik kararlar almak ve ekonomik çevreyi anlamak gibi konularda donanımlı hale gelirler.

Misyon

İşletme Bölümü’nün misyonu; öğrencilere işletme disiplininde kaliteli bir eğitim vererek, liderlik yetkinlikleri kazandırmak, küresel iş dünyasında başarılı olabilmeleri için gerekli beceri ve bilgiyi sunmak, etik değerlere bağlı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmelerine olanak sağlamaktır.

Vizyon

İşletme Bölümü’nün vizyonu; iş dünyasının dinamiklerini anlamak ve değişen küresel koşullara uyum sağlamak adına öncü bir eğitim merkezi olmak, öğrencilere girişimcilik ruhu aşılayarak yenilikçi liderler yetiştirmek, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk bilinciyle donanmış mezunlar yetiştirerek iş dünyasına katkı sağlamaktır.