Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Genel Bilgiler

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Avrasya Üniversitesinin üstlendiği genel misyon doğrultusunda mevcut lisans üstü programlarında mükemmeliyet ve yetkinlik esaslarını hakim kılan, başta Bolognizasyon süreci olmak üzere küreselleşen dünyadaki son gelişmelerin ışığında ülke ve toplumun ihtiyaç duyduğu yeni programlar açan; araştırma, eğitim ve toplumla ilişkilerinde örnek oluşturacak ciddi çalışmalar yaparak yerli ve yabancı uyruklu en kaliteli öğrenciler tarafından en çok tercih edilen; kazandırdığı derece ve diplomaları gerek akademide gerekse akademi dışında en çok talep edilen, bilimsel çalışmaların en üst düzeyde akademik özgürlük içinde yapılmasına olanak sağlayan, ilkeli ve tutarlı olmasının yanı sıra demokratik, katılımcı, şeffaf, öğrenci merkezli eğitim ve yönetim anlayışıyla tanınan saygın bir kuruluş olmaktır.

Avrasya Üniversitesinin üstlendiği genel vizyon doğrultusunda paydaşlarının gereksinmelerini yakından takip etmek, eleştirileri ciddiye almak, hatalarından ders çıkararak öğrenmek ve kendini sürekli yenilemek; tezli, tezsiz, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim gibi farklı ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen lisansüstü programlarını aynı mükemmeliyet ve yeterlik ölçülerinde olmaları için çalışmak; kaliteli hizmet üretmek amacıyla idari alt yapıyı güçlendirmek, idari personeli verimli kılmak için bilimsel projelere dayalı düzenlemeler yapmak; farklı programlarda öğrenim gören çok sayıda ve değişik nitelikteki öğrencilerinin memnuniyet düzeyini yükseltmek amacıyla toplantı ve çalıştaylar düzenlemek, bunların sonuçlarına dayalı iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve takip etmek; öğrenci ve öğretim üyelerine zamanında en kaliteli hizmeti sunabilmek için alt yapı geliştirme çalışmalarını hızlandırarak tüm birimlerde otomasyona geçmek; iletişimin en temel ihtiyaç olduğu bilinciyle web sayfasını yenilemek, güncellemek, bilimsel araştırma sonuçlarının duyurulmasına olanak sağlamak amacıyla yayın yapmak, enstitünün on-line dergisini sürdürebilir kılmaktır.

Genel Bilgiler

 1. Yüksek Lisans yapma şartlarını yerine getiren ve Yüksek Lisans yapmaya hak kazanan öğrenci, ilgili evrakları ile Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü sekreterliğine müracaat ederek kesin kaydını yaptırır.
 2. Her yarıyılda alınacak dersler akademik danışmanı ile birlikte belirlenmeli ve ders kayıtları buna göre yapılmalıdır.
 3. Danışmanın bilgisi dahilinde interaktif ortamda yapılan ders kaydı danışman tarafından en geç derslerin başlayacağı haftanın ilk günü onaylanır. Danışman tarafından onaylanmayan ders kapatılır.
 4. Danışman tercihinde, danışmanların anabilim dalı, çalışma alanı ve kontenjanını dikkate alarak bir tercihte bulunur.
 5. Öğrenci, Enstitü web sayfasında ilan edilen tarihler arasında gerekli ise ders ekleme-çıkarma işlemlerini yapar.
 6. Kesin olarak aldığı derslerin ne zaman yapılacağı ile ilgili web sayfasında duyurulan haftalık ders programından takip eder. Ayrıca ders saatlerinin değişikliği ile ilgili dersin öğretim elemanı görüşerek belirler.
 7. Derslere devam zorunluluğu %70’tir.
 8. Derslerin başarı notu (Vize %40+ Final %60)şeklinde hesaplanır.
 9. Bir öğrenci, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl notu olarak en az CC (60-64) almış olmalıdır.
 10. Öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine danışman önerisi, yönetmelik hükümlerine uygun şartların oluşması halinde, ABD Başkanı dilekçesi ve EYK kararı ile başka bir ders seçebilir.
 11. Tezli Yüksek Lisansta her öğrenci 120 AKTS almak zorundadır.
 12. Tezsiz Yüksek Lisansta her öğrenci 60 AKTS almak zorundadır.
 13. Ders aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanının onayını alarak tez öneri formunu doldurur ve tez aşamasına geçer. Bu süreç maksimum 3 yarıyıldır.
 14. Toplamda Yüksek Lisans süresi maksimum 6 yarıyıldır.

Tez çalışması benzerlik raporu alınma esasları

 1. Tez Çalışması Benzerlik Raporu, Benzerlik Tespit Programı üzerinden alınır.
 2. Benzerlik programları sadece akademik personelin kullanımına açıktır. Bu nedenle, tez çalışması ile ilgili raporu öğrenci tez danışmanı ile birlikte hazırlar.
 3. Tez Çalışması Benzerlik Raporu tezin tamamının tek bir dosya olarak programa yüklenmesi ile alınır.
 4. Benzerlik oranı üst sınırı %20’dir.
 5. Filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde olabilir:
  a) Ekler, içindekiler, kısaltmalar hariç.
  b) Kaynaklar hariç.
  c) Beş kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç.
 6. Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra rapor elektronik olarak öğrenci adı ve soyadı ile kaydedilir. Tez Çalışması Benzerlik Raporu oluşturulur. Raporun tez çalışmasının benzerlik oranının toplam yüzdesini (%) ve raporun alındığı tarihi gösteren ilk sayfanın çıktısı alınır. Bu sayfa danışman ve öğrenci tarafından imzalanır.
 7. Tez Savunma Jürisine girecek olan öğrenciler, Tez Savunma Öncesi Tez Teslim Tutanağı ile birlikte raporun sadece imzalanmış ilk sayfasını diğer belgelerle birlikte Enstitüye elden teslim eder.
 8. Benzerlik raporunun ilk sayfasının kopyası Tez Savunma Jüri Üyelerine tez ile birlikte savunma öncesi sunulur.
 9. Tezin savunma sonrası uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi durumunda benzerlik raporunun yeniden oluşturularak Enstitüye aynı şekilde iletilmesi gereklidir.
 10. Benzerlik oranında tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.

Tez Teslim Yol Haritası

Tez Teslim Yol Haritası, Avrasya Üniversitesi lisansüstü öğrencilerine ve danışmanlarına, tez teslim sürecinde yapılması gerekenler konusunda bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır. Tez teslim sürecinde yapılması gerekenler, sırası ile aşağıda maddeler halinde yazılmıştır.

 1. Öğrenci “Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına Giriş Formu” nu doldurarak, danışman ve Enstitü Öğrenci İşlerine onaylattıktan sonra 5 (beş) adet tez ile birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne teslim eder.
 2. Tezin Enstitüye teslim edilmesinden sonra Enstitü Müdürlüğü “Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Belirleme Yazısı”nı ilgili anabilim dalı başkanlığına göndererek jürilerin belirlenmesini ister.
 3. Anabilim dalı Başkanlığı Bölüm Kurulu Kararı ile “Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu”nu doldurarak Enstitüye bildirir.
 4. Enstitü Müdürlüğü, Anabilim Dalı Başkanlığından gelen jüri önerisini dikkate alarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin tez savunma sınavı jürisini kesinleştirir.
 5. Enstitü Müdürlüğü, “Tez Savunma Sınavı Yazısı”nı doldurarak jüri üyelerine teslim etmek üzere, tezlerle birlikte ilgili Anabilim dalı Başkanlığına iletir.
 6. Savunma sınavı tarihi ve yeri öğrenci tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından ve ya Enstitü sekreterliğinden öğrenilir.
 7. Tez savunma sınavı, tezin ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde yapılacaktır.
 8. Tez Savunma Tutanağı Formu” ve “Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Sonuç Formu” sınav tarihini izleyen 3 (üç) gün içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir.
 9. Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, jüri önünde savunduğu tezinin karton kapaklı bir örneğini, tez yazım kurallarına uygun yazılıp yazılmadığını kontrol ettirmek üzere, savunma sınavına girdiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde “Tez Yazım İnceleme Formu” ekinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eder.
 10. İncelenmek üzere teslim edilen tez, incelendikten sonra inceleme sonucu ile birlikte en geç 15 gün içinde Enstitü Müdürlüğünden doğrudan teslim alınmalıdır.
 11. Öğrenci yazım kurallarına uygun olarak yazıp ciltlediği tezini Enstitü Kurulu tarafından belirtilen kopya sayısı kadar, sınava girdiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Enstitüye “Tez Teslim Formu” ekinde teslim eder.

Tez Hakkında Düzeltme Verilmesi Durumunda:

 1. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciler belirtilmiş olan süreler içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunmalıdır.
 2. Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler İçin Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına Giriş Formu’nu doldurmalı ve Enstitü Müdürlüğüne yeniden başvuru yapmalıdır. Tez savunma tarihi öğrenci tarafından ilgili ABD’den öğrenilmelidir.
 3. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaptıktan ve savunmasını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra, Tez Savunma Tutanağı Formunu Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler için Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu ekinde sınav tarihini izleyen 3 (üç) gün içinde Enstitü Müdürlüğü’ne teslim etmelidir.
 4. Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, jüri önünde savunduğu tezinin karton kapaklı bir örneğini Tez Yazılım Kılavuzuna uygun yazılıp yazılmadığını kontrol ettirmek üzere savunma sınavına girdiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim etmelidir.
 5. Tezin tez yazım kılavuzuna uygun yazılıp yazılmadığının kontrol için Tez Yazım İnceleme Formu kullanılmalıdır. İncelenmek üzere teslim edilen tez ve inceleme sonucu, en geç 15 gün içinde Enstitü Müdürlüğünden doğrudan alınmalıdır.
 6. Öğrenci, yazım kurallarına uygun olarak yazıp ciltlediği tezini Enstitü Kurulu tarafından belirlenen kopya sayısı kadar (5 adet), sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde 2 Adet CD ile birlikte Enstitümüze teslim etmelidir. Tez Yazılım Kılavuzuna göre hazırlanmış olan lisansüstü tezlerinin teslim edilmesi için Tez Teslim Formu kullanılmalıdır.
 7. Tezin tez yazılım kılavuzuna uygun yazılıp yazılmadığının kontrolü için web sayfamızda yer alan ‘Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Yazım Kılavuzu’ kullanılacaktır.
 8. Tezin teslimi ile ilgili olarak, ‘Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Teslim Kılavuzu’ kullanılacaktır.
 9. Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan bu yol haritasında, anlaşılamayan veya eksik kalan hususlar için adı geçen yönetmeliğin ilgili konuları düzenleyen maddelerine bakılabilir.

Öğrenci Yükümlülükleri (Tezlerin Hazırlanması ve Teslimi)

Tezler, kompakt disk ortamında elektronik olarak hazırlanarak, Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu (EK-1) ile birlikte Enstitüye teslim edilecektir. Tezlerkesinlikle kağıt veya disket ortamında kabul edilmeyecektir.

Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formunun Doldurulması

 1. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu: Tezin, eser adı, yazar adı, referans numarası ve diğer bibliyografik bilgilerin bulunduğu ve YÖK Ulusal Tez Merkezi tarafından dijital iletim de dahil olmak üzere her türlü ortamda tam metin (PDF) olarak araştırma hizmetine sunulması konusunda yazarın izninin alındığı belgedir. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu http://tez2.yok.gov.tr/adresinde bulunmaktadır. Formu doldurmak için sisteme üye olmak gerekir.
 2. Form, yazar tarafından doldurulan bilgilerin, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı ile bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun doldurulması bitirilip “Kaydet” kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen “Referans Numarası” bulunan, basıma uygun form düzenlenmektedir. Herhangi bir nedenle hatalı veri girişi yapılmış ise form basılmadan önce geri dönülerek düzeltme yapılabilir. Ulusal Tez Merkezinde yapılacak kontrollerde, Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu üzerinde bulunan Referans Numarası dikkate alınacaktır.
 3. Tezlerin başlıkları ve özet (abstrakt) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanlarında, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler kullanılmamalıdır.
 4. Bölüm, Anabilim Dalı ve Bilim Dalı satırlarında duruma uygun seçenek bulunamazsa bu satırlar boş geçilebilir.
 5. Dizin Terimleri: Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında aranan tezlere, doğrudan erişimi sağlayan anahtar kelimelerin alfabetik listesidir.
 6. Önerilen Dizin Terimleri: İlgili anahtar kelimelerin, sistemde var olan Dizin Terimleri Listesinde bulunmaması durumunda; yazar tarafından önerilen anahtar kelimenin Türkçesi=İngilizcesi şeklinde bu alana yazılmalıdır.
 7. Yayımlama İzni ve Erteleme: Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu, tezlerin internet üzerinden yayınlanmasını sağlayacak izin metnini de içerdiğinden, ayrıca bir izin formu doldurulmayacaktır. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı üzerinden tezinin tam metin araştırma hizmetine sunulmasını kabul eden tez yazarları, “yayımlanmasına izin veriyorum” seçeneğini işaretleyerek EK-1A’ da görüldüğü gibi Formu düzenler.
 8. Tezin bir yayınevi tarafından yayımlaması sürecinde olması veya patent başvurusunda bulunulması gibi durumlarda; erişime açılması en fazla 3 yıl süreyle ertelenebilir. Bu durumda tez yazarı erteleme seçeneğini işaretleyerek erteleme süresini belirtir. Form, EK-1B ’de görüldüğü gibi düzenlenir.
 9. Özetler, biri Türkçe olmak üzere iki dilde 250’şer kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Kompakt Disklerin Hazırlanması

 1. Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi için pdf hazırlama sayfasında bulunan bağlantılardan yararlanılabilir. Metin formatı dışında ek içeren karma tezler için açıklamalar Madde 6’da yer almaktadır.
 2. Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü/tıp fakültesi dekanlığı tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için, tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.
 3. Tezin tam metinini içeren dosya sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır. Ekler ise sadece WinRAR programı ile sıkıştırılacaktır.
 4. Dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır.
 5. Örnek :Tam metin için referansno.pdf
 6. Ekler için referansno.rar
 7. Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır.